Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenebilecektir.

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile kanunda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve kanunun 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi vermek isteriz:

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; müşterilerimize sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen maddelerle doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi
 • Firmamızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş süreçlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesi
 • İletişim faaliyetleri
 • Sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve uygulama
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Satış sonrası hizmetler
 • İş süreçlerinden en yüksek verimin alınabilmesi için ilgili süreçlerle etkileşim ve icrası
 • Denetim faaliyetlerinin etiğe uygun şekilde yürütülmesi
 • Üçüncü taraflarla olan ilişkilerin yönetimi
 • Üçüncü tarafların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Lojistik ve nakliye faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini
 • Yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti., doğrudan üçüncü tarafların kendisinden, yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri; web sitesi, e-posta, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği şekilde toplamaktadır.

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız 
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu.

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz; hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları 1. maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Kanundan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, kişisel verilerin düzeltilmesini isteme
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • 5. Ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz Kişisel Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formunu doldurabilir ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adrese gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular öncelikle mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en fazla 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

6. İletişim Bilgileri

Kanunun 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Kişisel Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formunu;

 • Firmamıza, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla, Minareliçavuş Osb. Mah. N201. Sk. No.18 Nilüfer/BURSA adresine gönderebilir,
 • Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak alnofis@hs03.kep.tr kep adresine iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@altinbolme.com.tr adresine iletebilirsiniz.